Majątek spółki 2011 rok

Majątek Spółki na 31.12.2011 roku Całkowita wartość aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 95 493 103,22 zł.  
1) aktywa trwałe:                                                      76 369 305,23 zł

      które obejmują: 
         a/ rzeczowy majątek trwały:                              74 956 934,83 zł
         b/ wartości niematerialne i prawne:                    40 400,40 zł
         c/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:   542 290,00 zł
         d/ należności długoterminowe:                          151 680,00 zł

2) aktywa obrotowe:                                                 19 123 797,99 zł

 Wynik finansowy Spółki za 2011 rok  Spółka zakończyła rok 2011 zyskiem netto w kwocie 348 031,45 zł, cały zysk netto za 2011 rok przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Nogowska (10 stycznia 2013)
Opublikował: Miłosz Wolański (10 stycznia 2013, 19:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5199